Czasopisma archiwalne

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

Tytuł

Zawartość wersji on-line

 

Abhandlungen des Meteorologischen und Hydrologischen Dienstes der Deutschen Demokratischen Republik

 

 

Acta Geophysica Polonica

1978-2003 spisy artykułów, 2004-2005 pełne teksty

 

Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski / Główny Urząd Statystyczny

2006-2010

 

Almanach Polonii

 

 

Archiwum Hydrotechniki

 

 

Archiwum Materiałów Geologicznych

 

 

Bellona

2008-  pełne teksty

 

Bezrobocie w Polsce / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Biuletyn Informacyjny / Instytut Geodezji i Kartografii

 

 

Biuletyn Komisji Studiów Ligi Popierania Turystyki

 

 

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego

 

 

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego

 

 

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (lata 1947/03, 1948/03, 1949/05, 1950/05/06 również na CD - zob. sygn. II 8575/1)

 

 

Biuletyn Stacji Morskiej w Helu

 

 

Biuletyn Towarzystwa Geofizyków w Warszawie

 

 

Biuletyn Związku Ziem Górskich

 

 

Budownictwo Mieszkaniowe w ... R / Główny Urząd Statystyczny

2004-

 

Budżet Państwa … / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Budżety Gospodarstw Domowych Pracowników Zatrudnionych w Gospodarce Uspołecznionej poza Rolnictwem i Leśnictwem / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Budżety Gospodarstw Domowych w ... R. / Główny Urząd Statystyczny

2006-2008

 

Budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Podkarpackiego w ... R.

 

 

Bulletin International de L'Académie des Science de Cracovie

 

 

Bulletin International de L'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres

 

 

Cement, Wapno, Gips

 

 

Ceny Detaliczne / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Czasopismo Przyrodnicze Ilustrowane

 

 

Dochód Narodowy … / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Dochód Narodowy Polski / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Działalność Gospodarcza Spółek z Udziałem Kapitału Zagranicznego w ... R. / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Ekspres Informacja: bibliografia sygnalizująca. Ochrona Środowiska

 

 

Ekspres Informacja: bibliografia sygnalizująca. Planowanie Przestrzenne i Architektura

 

 

Encyklopedia Świat w Przekroju

 

 

Ergebnisse und Fortschritte der Zoologie

 

 

European Spatial Research and Policy

 

 

Finanse Przedsiębiorstw Uspołecznionych / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Gaz i Woda

 

 

Geologia i Statystyka Naftowa Polski

 

 

Gospodarka Mieszkaniowa w Województwie Podkarpackim w ... R.

 

 

Gospodarka Planowa

 

 

Gospodarka Surowcami Mineralnymi

2001-

 

Gospodarka Żywnościowa … / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Handel Wewnętrzny

 

 

Handel Zagraniczny Rzeczypospolitej Polskiej i W. M. Gdańska

 

 

Handel Zagraniczny... / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Informacja Ekspresowa. Oczyszczanie Miast

 

 

Informacja o Poziomie Zanieczyszczenia Powietrza w …: na podstawie wyników pomiarów z wybranych stacji sieci automatycznego monitoringu powietrza w Krakowie

 

 

Inwestycje i Środki Trwałe w Rolnictwie / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Inżynierja Rolna

 

 

Jantar

 

 

Jantarowe Szlaki

 

 

Journal of Hydrological Sciences

 

 

Kartografičeskaâ Letopis'

 

 

Klasyfikacja Zakładów Przemysłowych / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Komunikaty Wyników Prac Henryka Arctowskiego i Jego Współpracowników

 

 

Koszalińskie Studia i Materiały

 

 

Kraje RWPG

 

 

Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego

 

 

Kredyty, Obieg Pieniężny i Oszczędności / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Kultura Fizyczna … / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Kultura Fizyczna w Latach ... / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Kurjer Morski

 

 

Kwartalnik Geograficzny

 

 

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

 

 

Kwartalnik Statystyczny

 

 

Kwartalnik Statystyki Międzynarodowej

2004-

 

Las Polski

1999-  spisy treści, pełne teksty wybranych artykułów

 

Loess Inform

 

 

Lud : organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie

2004-   spisy treści

 

Ludność Rolnicza w Latach … / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Łączność - Wyniki Działalności w ... R. / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Mały Rocznik Statystyczny Miasta Łodzi ...

 

 

Mały Rocznik Statystyczny Rolnictwa

 

 

Mały Rocznik Statystyki Międzynarodowej ...

 

 

Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne

 

 

Miasto

 

 

Miesięcznik Statystyczny

 

 

Missye Katolickie

 

 

Morze

 

 

Morze i Marynarz Polski

 

 

Muzeum : czasopismo wydawane przez Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych

 

 

Nafta : miesięcznik poświęcony nauce, technice, statystyce oraz organizacji w polskim przemyśle naftowym

 

 

Nakłady i Wyniki Przemysłu w … / Główny Urząd Statystyczny

 

 

New publications of the Geological Survey

 

 

Nowe Rolnictwo

 

 

Nowe Życie Gospodarcze

 

 

Ochrona Powietrza

 

 

Ochrona Zabytków

 

 

Okólnik Obserwatorium Krakowskiego

 

 

Okólnik Rybacki

 

 

Onomastica

 

 

Orli Lot

 

 

Oświata i Wychowanie w Województwie Podkarpackim w Roku Szkolnym ...

 

 

Pamiętnik Fizjograficzny

 

 

Pamiętnik Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach

 

 

Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Balneologicznego

 

 

Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego

 

 

Podhalanka

 

 

Podmioty Gospodarcze według Rodzajów i Miejsc Prowadzenia Działalności w ... R. / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Podstawowe Dane z Zakresu Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej w Województwie Podkarpackim w ...R.

 

 

Polacy Zagranicą

 

 

Polder

 

 

Polityka Narodów

 

 

Polska Gospodarcza

 

 

Polska Współczesna

 

 

Polskie Tablice Wymieralności ... / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego

2002-2008

 

Postępy Nauk Rolniczych

2007-

 

Powierzchnia i Ludność oraz Bezrobotni w Przekroju Terytorialnym / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Powierzchnia i Ludność oraz Wyniki Wyborów do Rad Gmin i Sejmu w Przekroju Terytorialnym / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Powierzchnia i Ludność w Przekroju Terytorialnym …/ Główny Urząd Statystyczny

2004-

 

Prace i Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne

 

 

Prace Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

 

 

Prace Komisji dla Atlasu Historycznego Polski

 

 

Preliminarze Budżetowe Związków Samorządowych na Rok … / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Przegląd Antropologiczny

1999-

 

Przegląd Archeologiczny

 

 

Przegląd Dokumentacyjny Hydrologii i Meteorologii

 

 

Przegląd Gazowniczy i Wodociągowy

 

 

Przegląd Geodezyjny

 

 

Przegląd Gospodarczy

1920-1939

 

Przegląd Górniczy

 

 

Przegląd Komunikacyjny

 

 

Przegląd Krajoznawczy

 

 

Przegląd Melioracyjny

 

 

Przegląd Mierniczy

 

 

Przegląd Międzynarodowy

 

 

Przegląd Przemysłowo-Handlowy

 

 

Przegląd Religioznawczy

2004-   spisy treści

 

Przegląd Rybacki

 

 

Przegląd Statystyczny

2001-   spisy treści

 

Przegląd Turystyczny

 

 

Przegląd Warszawski

 

 

Przegląd Wschodni

 

 

Przegląd Współczesny

 

 

Przegląd Zachodni

 

 

Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik Turystyczny

 

 

Przekształcenia Własnościowe w Polsce w Latach … / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Przemysł i Handel

 

 

Przemysł Naftowy

 

 

Przeszłość Demograficzna Polski

 

 

Przyczynek do Statystyki Ruchu Naturalnego Ludności w Polsce w R. … / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Przyroda i Technika

 

 

Przyrodnik

 

 

Regjon Lubelski

 

 

Rocznik Astronomiczny

 

 

Rocznik Eksploatacyjny Polskich Kolei Państwowych za Rok…

 

 

Rocznik Elbląski

 

 

Rocznik Gdański

 

 

Rocznik Handlu Zagranicznego Rzeczypospolitej Polskiej / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Rocznik Hydrogeologiczny

 

 

Rocznik Instytutu Kartograficznego im. E. Romera

 

 

Rocznik Krakowski

1898-2008   spisy treści  

 

Rocznik Ministerstwa Skarbu

 

 

Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego (Kraków)

 

 

Rocznik Polityczny i Gospodarczy

 

 

Rocznik Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (lata: 1908-1918, 1928 również na CD, zob. sygn. II 8575/1)

 

 

Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności

 

 

Rocznik Sopocki

 

 

Rocznik Statystyczny Gdyni

 

 

Rocznik Statystyczny M. Łodzi …

 

 

Rocznik Statystyczny Spółdzielni Rolniczych

 

 

Rocznik Statystyki Miast Polski

 

 

Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Rocznik Warszawski

 

 

Rocznik Województwa Rzeszowskiego

 

 

Rocznik Wołyński

 

 

Rocznik Ziem Wschodnich

 

 

Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych

 

 

Roczniki Nauk Leśnych

 

 

Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu

 

 

Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku

 

 

Rolnicza Produkcja Towarowa i Środki Produkcji w Rolnictwie w ... R. / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Rozprawy i Wiadomości z Muzeum im. Dzieduszyckich

 

 

Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Polskiej Akademii Umiejętności

 

 

Ruch Budowlany w Polsce w ... R./ Główny Urząd Statystyczny

 

 

Ruch Graniczny i Wydatki Cudzoziemców w Polsce oraz Polaków za Granicą w ... R. / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Ruch Turystyczny

 

 

Ruch Turystyczny. Monografie

 

 

Ruch Zatrudnionych w Gospodarce Uspołecznionej … / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Rynek Wewnętrzny w ... R. / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Samorząd : tygodnik Związku Sejmików Pow. Rz. Polskiej

 

 

Science and Government Series

 

 

Skrzydlata Polska

 

 

Skrzydła i Motor

 

 

Skup Produktów Rolnych … / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Sprawozdania Polskiego Instytutu Geologicznego

 

 

Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej

 

 

Sprawozdanie Naukowe Koła Geografów Sł. U. J.

 

 

Sprawozdanie Naukowe za lata… / Koło Geografów Uczniów Uniw. Jagiell.

 

 

Sprawy Morskie i Kolonialne

 

 

Sprawy Narodowościowe

 

 

Stan i Ochrona Środowiska w Województwie Krakowskim w ... R.

 

 

Statystyka Cen

 

 

Statystyka Druków

 

 

Statystyka Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

 

 

Statystyka Handlu Wewnętrznego …

 

 

Statystyka Kultury ...

 

 

Statystyka Łączności …

 

 

Statystyka Nauki i Postępu Technicznego …

 

 

Statystyka Pocztowa i Telekomunikacyjna ...

 

 

Statystyka Pocztowa, Telegraficzna i Telefoniczna Rzeczypospolitej Polskiej za Rok ...

 

 

Statystyka Polski

 

 

Statystyka Pracy

 

 

Statystyka Przedsiebiorstw Handlowych w Polsce ...

 

 

Statystyka Przemysłu …

 

 

Statystyka Przemysłu Weglowego w Polsce za lata ...

 

 

Statystyka Przewozów na Drogach Wodnych Śródlądowych ...

 

 

Statystyka Ruchu Spółdzielczego w Polsce …

 

 

Statystyka Samorządowa

 

 

Statystyka Samorządu Terytorialnego. Zamknięcia Rachunkowe.Komunalne Banki i Kasy Oszczędności

 

 

Statystyka Samorządu Terytorjalnego. Preliminarze Budżetowe

 

 

Statystyka Skarbowa ...

 

 

Statystyka Spółdzielni Związkowych ...

 

 

Statystyka Spółek Akcyjnych w Polsce ...

 

 

Statystyka Szkolnictwa ...

 

 

Statystyka Transportu Kolejowego …

 

 

Statystyka Transportu Samochodowego i Dróg Publicznych ...

 

 

Statystyka Warzywnictwa …

 

 

Statystyka Wymiaru Państwowego Podatku Przemysłowego...

 

 

Statystyka Zakladów Przemysłowych i Rzemieślniczych ...

 

 

Statystyka Zakładów Przemysłowych i Handlowych ...

 

 

Statystyka Zakładów Przemysłowych Zatrudniających Pięciu i Więcej Pracowników ...

 

 

Statystyka Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych Śródlądowych …

 

 

Studia i Materiały Oceanologiczne

 

 

Studia Społeczno-Ekonomiczne / Instytut Śląski w Opolu

 

 

Sytuacja Bytowa Ludzi Starszych w ... R. / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Sytuacja Społeczno-Zawodowa Kobiet w ... R ./ Główny Urząd Statystyczny

 

 

Śląskie Wiadomości Gospodarcze

 

 

Świat Słowiański

 

 

Światowid

 

 

Taternik

 

 

Transport Samochodowy i Drogi Publiczne … / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Turystyka … / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Turystyka i Wypoczynek w Okresie … / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Ubezpieczenia Majątkowe i Osobowe / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Ubój Zwierząt Gospodarskich w R. / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Uprawa Morza

 

 

Uprawa Roślin i Nawożenie

 

 

Uranja

 

 

Usługi dla Ludności … / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Użytkowanie Gruntów i Powierzchnia Zasiewów

 

 

Warunki Życia Ludności w... R. / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Wiadomości Archeologiczne

1873-   spisy treści

 

Wiadomości Geograficzne

 

 

Wiadomości Gospodarcze : tygodnik poświęcony sprawom polskiego przemysłu, handlu i rolnictwa

 

 

Wiadomości Muzeum Ziemi

 

 

Wiadomości Służby Geograficznej

 

 

Wiadomości Statystyczne

2004-2008 spisy treści; 2009-   pełne teksty

 

Wiadomości Statystyczne Miasta Poznania

 

 

Wiadomości Statystyczne o Mieście Lwowie

 

 

Wieś Współczesna

 

 

Włóczęga

 

 

Wojewódzkie Bilanse Przewozów Ładunków przez PKP i Żeglugę Śródlądową

 

 

Wschód, Orient : kwartalnik poświęcony sprawom wschodu

 

 

Wyniki Produkcji Roślinnej …: powierzchnia, plony i zbiory roślin uprawnych / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Wyniki Spisu Rolniczego ; użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, […] / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Wypadki Drogowe … / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Wypadki przy Pracy oraz Nakłady na Bezpieczeństwo i Higienę Pracy … / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Wypoczynek Ludności w ... R. / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Z Otchłani Wieków

 

 

Zabytki Przyrody Nieożywionej Ziem Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej

 

 

Zakłady Zastawnicze (Lombardy) ... / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu

 

 

Zaranie Śląskie

 

 

Zatrudnienie w Gospodarce Narodowej … / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej

 

 

Zbliska i Zdaleka

 

 

Zeszyty Naukowe / Instytut Turystyki

 

 

Ziemia : tygodnik krajoznawczy ilustrowany ( R. 1 (1910) nr 1 również na CD, zob. sygn. II 8575/1)

 

 

Zmiany Cen Detalicznych / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Zmiany w Strukturze Własnościowej Przedsiębiorstw i Produkcji Przemysłowej w Latach … / Główny Urząd Statystyczny

 

 

Zwierzęta Gospodarskie w ... R. / Główny Urząd Statystyczny

2003-2008

 

Życie Gospodarcze Polski i Niemiec