Regulamin udostępniania zbiorów w Bibliotece Nauk Przyrodniczych

Postanowienia ogólne

§ 1

 

Biblioteka udostępnia zbiory:

      1)  na miejscu, w czytelniach;

2)  przez wypożyczanie miejscowe dla osób, bibliotek i instytucji naukowych Krakowa;

3)  przez wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe dla bibliotek i instytucji naukowych w Polsce;

4)  przez  wykonywanie  kserokopii  i  skanów  na  zamówienia  nauczycieli  akademickich i zamiejscowe zamówienia międzybiblioteczne;

5) przez dostęp za pośrednictwem Internetu do elektronicznych wersji czasopism oraz elektronicznych baz danych zakupionych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

§ 2

 

 1.    Korzystający  ze  zbiorów  Biblioteki  są  zobowiązani  do zapoznania  się  z  treścią niniejszego regulaminu i przestrzegania jego postanowień.

2.    Czytelnik  w  istotny  sposób  naruszający  przepisy  niniejszego  regulaminu  może  być pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Czytelnik ma prawo wnieść odwołanie od tej decyzji do kierownika Biblioteki. Pozbawienie prawa do korzystania z Biblioteki może nastąpić również na uzasadniony wniosek innej biblioteki.

Korzystanie na miejscu i przepisy porządkowe

§ 3

 

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki na miejscu mają osoby pełnoletnie, po okazaniu ważnego dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), a w szczególności:

1)  pracownicy  (w  tym  pracownicy  emerytowani),  doktoranci  i  studenci  Uniwersytetu Jagiellońskiego;

2)  pracownicy, doktoranci i studenci innych uczelni oraz instytucji naukowych Krakowa;

3)  inne osoby za zgodą kierownika Biblioteki lub upoważnionego pracownika Biblioteki.

 

§ 4

 

W czytelniach udostępnia się księgozbiory podręczne i inne materiały biblioteczne, w tym sprowadzone z magazynu lub archiwum oraz w trybie wypożyczania międzybibliotecznego zamiejscowego i materiały dostępne on-line.

 

§ 5

 

Zbiory szczególnie chronione udostępnia się wyłącznie na miejscu, za zgodą upoważnionego pracownika Biblioteki.


§ 6

 

W czytelniach obowiązuje wolny dostęp do półek. Czytelnicy zobowiązani są do odkładania materiałów wyjętych z półek na wyznaczone miejsca.

 

§ 7

 

W celu zamawiania do czytelni dzieł z magazynu lub archiwum należy złożyć pisemne zamówienie u dyżurnego bibliotekarza. Zamówienia realizowane są w następnym dniu roboczym.

 

§ 8

 

1.  Materiały  udostępniane  w  czytelniach  mogą  być  kopiowane  wyłącznie  na  terenie Biblioteki. Fotografowanie własnym aparatem cyfrowym (bez użycia lampy błyskowej) dopuszcza się jedynie na miejscu, za zgodą dyżurnego bibliotekarza, z zachowaniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.  W szczególnych przypadkach zgodę na kopiowanie poza obrębem Biblioteki wydaje kierownik Biblioteki lub upoważniony pracownik, z zachowaniem przepisów, o których mowa w ust. 1.

3.  Biblioteka pobiera opłatę za niektóre usługi reprograficzne. Wysokość opłat ustalana jest przez kierownika Biblioteki i podawana do wiadomości na początku każdego roku akademickiego.

4. Materiały własne wnoszone na teren Biblioteki należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi. Dyżurny bibliotekarz ma prawo żądać ich okazania.

5.  Korzystający   z   Biblioteki   mają   obowiązek   pozostawić   w   szatni   lub   skrytkach depozytowych wierzchnią odzież, plecaki, torby itp.

6.  Kierownik Biblioteki lub osoby upoważnione mogą odmówić prawa do przebywania na terenie pomieszczeń Biblioteki i korzystania ze zbiorów osobom zagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu oraz naruszającym dobre obyczaje.

7.  Ze    względu    na    bezpieczeństwo    zbiorów    oraz    komfort    pracy    czytelników w pomieszczeniach Biblioteki zabrania się spożywania posiłków, napojów, korzystania z telefonów komórkowych.

 

§ 9

 

1.  Komputery znajdujące się w czytelniach przeznaczone są wyłącznie do przeszukiwania katalogów, wyszukiwania informacji naukowej w oparciu o bazy danych, czasopisma elektroniczne i zasoby Internetu.

2.  Pierwszeństwo w korzystaniu ze stanowisk komputerowych wyposażonych w skaner mają czytelnicy skanujący materiały biblioteczne.

3.  Zabrania się dokonywania zmian w konfiguracji sprzętowej i programowej komputerów.

4.  Zabrania się wykorzystywania komputerów do działań naruszających przepisy prawne i ogólnie  przyjęte  normy  etyczne.  Naruszenie  tych  zasad  powoduje  natychmiastowe usunięcie użytkownika z pomieszczeń Biblioteki, zawieszenie w prawach czytelnika oraz sporządzenie zawiadomienia do władz Uczelni o stwierdzonym naruszeniu zasad określonych w niniejszym paragrafie.

5.  Dozwolone jest korzystanie przez użytkowników z własnych komputerów. Użytkownicy mogą korzystać w Bibliotece z Internetu bezprzewodowego.

Wypożyczanie miejscowe poza obręb Biblioteki

§ 10

 

1.  Prawo    do    wypożyczania    miejscowego    poza    obręb    Biblioteki    nabywa    się z chwilą założenia konta czytelniczego, uaktywnienia karty bibliotecznej oraz podpisania oświadczenia. Posiadają je:

1)  pracownicy (w tym pracownicy emerytowani), doktoranci i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego;

2)  nauczyciele akademiccy uczelni publicznych i innych instytucji naukowych Krakowa, legitymujący się ważną kartą biblioteczną Biblioteki Jagiellońskiej (nie posiadającą wpisów i ograniczeń depozytowych).

W innych przypadkach o wypożyczeniu decyduje kierownik Biblioteki.

2.  Wypożyczenia można dokonać tylko osobiście.

3.  Wypożyczenia   i   zwroty   są   rejestrowane   wyłącznie   w   systemie   komputerowym.

W sprawach spornych zapis komputerowy posiada walor rewersu.

 

§ 11

 

Poza Bibliotekę nie wypożycza się:

1)  zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i kosztownych;

2)  egzemplarzy archiwalnych i archiwizowanych;

3)  dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych, samoistnych publikacji do 15 stron druku;

4)  druków ulotnych;5)  dzieł wydanych w Polsce i druków w języku polskim wydanych za granicą do roku 1968 włącznie;

6)  dzieł obcych wydanych do roku 1950 włącznie;

7)  dzieł uszkodzonych, wymagających konserwacji;

8)  woluminów czasopism, które Biblioteka posiada w jednym egzemplarzu;

9)  dzieł wydanych w formacie większym od A3.

 

§ 12

 

Do wypożyczenia poza obręb Biblioteki uprawnia ważna:

1)  elektroniczna legitymacja studencka (ELS) wydana przez UJ (będąca jednocześnie kartą biblioteczną);

2)  karta biblioteczna Biblioteki Jagiellońskiej wystawiona dla osób wymienionych w § 10;

3)  karta biblioteczna Biblioteki Nauk Przyrodniczych UJ;

4)  karta  biblioteczna  innych  bibliotek  jednostek  organizacyjnych  UJ,  udostępniających zbiory w systemie VTLS/Virtua.

 

§ 13

 

Otrzymanie karty bibliotecznej Biblioteki Nauk Przyrodniczych UJ przez osoby uprawnione uwarunkowane jest przedstawieniem:

1)  dowodu osobistego lub paszportu;

2) dokumentu poświadczającego status pracownika naukowego państwowej instytucji naukowej.

§ 14

 

Karty  bibliotecznej  nie  wolno   odstępować  innym  osobom.  Zagubienie  karty  należy niezwłocznie zgłosić w jednostce jej wystawienia celem uzyskania duplikatu. W jednostce wystawienia karty należy zgłaszać również zmiany adresu i innych danych osobowych zawartych w karcie bibliotecznej.

 

 

§ 15

 

1.  Studenckie konto czytelnicze ważne jest do końca danego roku akademickiego, a dla innych czytelników do końca roku kalendarzowego. Po upływie terminu ważności kont należy je każdorazowo odnowić.

2.  Studenci, w celu uzyskania zaliczenia roku akademickiego, zobowiązani są zwrócić wypożyczone książki najpóźniej do 30 września danego roku akademickiego. Potwierdzeniem uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki jest uzyskanie przez studenta wpisu w systemie USOS.

3.  Czytelnik,  który  w  związku  ze  zmianą  statusu  utracił  uprawnienie  do  korzystania z Wypożyczalni  miejscowej  jest  zobowiązany  do  zwrotu  wszystkich  wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

 

§ 16

 

Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wypożyczone dzieła. Dzieł wypożyczonych poza Bibliotekę nie wolno przekazywać (nieformalnie pożyczać) innym osobom lub instytucjom.

 

§ 17

 

Limity i okresy wypożyczeń według statusu czytelnika:

1)    studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziałów: Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Biologii i Nauki o Ziemi – 8 książek na okres do 1 miesiąca z możliwością wielokrotnej prolongaty;

2)    studenci  innych  wydziałów  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  –  4  książki  na  okres  do

1 miesiąca z możliwością wielokrotnej prolongaty;

3)    nauczyciele    akademiccy,    doktoranci    Uniwersytetu    Jagiellońskiego    Wydziałów: Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Biologii i Nauki o Ziemi – 20 książek na okres do 1 roku z możliwością wielokrotnej prolongaty;

4)    nauczyciele akademiccy, doktoranci innych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego – 4 książki na okres do 3 miesięcy z możliwością wielokrotnej prolongaty;

5)    pracownicy naukowi, nauczyciele akademiccy innych państwowych uczelni i instytucji naukowych Krakowa – 2 książki na okres do 1 miesiąca bez możliwości prolongaty;

6)    pracownicy     Uniwersytetu     Jagiellońskiego     Wydziałów:     Biochemii,     Biofizyki i Biotechnologii oraz Biologii i Nauki o Ziemi niebędący pracownikami naukowymi – 10 książek na okres do 3 miesięcy z możliwością wielokrotnej prolongaty;

7)    pracownicy innych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego niebędący nauczycielami akademickimi – 2 książki na okres do 1 miesiąca bez możliwości prolongaty.

 

§ 18

 

Czytelnik posiadający prawo do prolongaty może dokonać jej osobiście lub samodzielnie przez Internet.

 

§ 19

 

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika Biblioteki lub osób upoważnionych, można wypożyczyć większą liczbę dzieł na indywidualnie ustalony czas.


 

1.  Biblioteka pobiera od czytelników, niezależnie od ich statusu, opłatę za opóźnienie zwrotu lub prolongaty wypożyczonego dzieła. Wysokość opłaty naliczana jest automatycznie przez komputerowy moduł wypożyczeń systemu VTLS/Virtua.

2.  W  uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą  kierownika  Biblioteki,  istnieje  możliwość rozłożenia kwoty opłaty na raty.

 

§ 21

 

Biblioteka może z ważnych powodów zażądać zwrotu dzieł przed upływem terminu wypożyczenia.

 

§ 22

 

1.  W razie zagubienia dzieła czytelnik jest zobowiązany zwrócić identyczny egzemplarz lub dokonać  wpłaty  w  wysokości  pięciokrotności  antykwarycznej  wartości  zagubionego dzieła, ustalonej przez kierownika Biblioteki lub zakupić tytuł wskazany, o wartości nie mniejszej niż 50 zł.

2. W razie zniszczenia dzieła czytelnik jest zobowiązany zwrócić koszty oprawy lub konserwacji.

3.  Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością Biblioteki.

 

§ 23

 

Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studenci, którzy kończą studia lub z innych przyczyn  tracą  status  studenta  będący  czytelnikami  Biblioteki,  powinni  uzyskać potwierdzenie uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki.

 

Wypożyczenia międzybiblioteczne zamiejscowe

§ 24

 

1.  Biblioteka udostępnia swoje zbiory oraz zbiory sprowadzone z innych bibliotek w trybie wypożyczania międzybibliotecznego zamiejscowego.

2.  Z wypożyczeń międzybibliotecznych mogą korzystać wyłącznie pracownicy Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Biologii i Nauki o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.

3.  Biblioteka      sprowadza      materiały      z      bibliotek      innych      niż      krakowskie i udostępnia je wyłącznie na miejscu.

4.  Biblioteka  każdorazowo  zastrzega  sobie  prawo   decyzji  co   do   rodzaju  i   liczby wypożyczeń międzybibliotecznych.

5.  Biblioteka wypożycza książki na okres jednego miesiąca (nie licząc czasu potrzebnego na przesyłkę). Dopuszcza się możliwość prolongaty wypożyczonych dzieł.

6.  Wypożyczenie międzybiblioteczne odbywa się na prawach wzajemności.

7. Biblioteka  wypożyczająca  ponosi  odpowiedzialność  za  sprowadzone  materiały biblioteczne i udostępnia je tylko na miejscu.

.

Postanowienia końcowe

§ 25

Wnioski i skargi dotyczące działalności Biblioteki, a w szczególności dotyczące korzystania ze zbiorów bibliotecznych rozpatruje kierownik Biblioteki.

                                                                     § 26

Tworzenie  kopii  elektronicznych  i  papierowych  podlega  ograniczeniom  wynikającym z przepisów ustawy  z dnia 4  lutego 1994  r.  o  prawie autorskim i  prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

 

§ 27

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r.   Nr   101,   poz.   926,   z   późn.   zm.)   rekord   użytkownika   Biblioteki   zostaje zarejestrowany w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przez Bibliotekę Jagiellońską.

 

§ 28

 

Pracownicy Biblioteki zobowiązani są do przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a w szczególności nie ujawniania danych osobowych użytkowników korzystających ze zbiorów Biblioteki oraz danych zarejestrowanych w bazie zintegrowanego systemu bibliotecznego VIRTUA.