Regulamin udostępniania zbiorów w Bibliotece Nauk Przyrodniczych

REGULAMIN

BIBLIOTEKI NAUK PRZYRODNICZYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

(uchwała nr 131/IX/2014 Senatu UJ z 24 września 2014 r. zm. uchwałą nr 60/V/2018

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 maja 2018 roku)

 

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.   Biblioteka Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego (BNP UJ), zwana dalej Biblioteką, jest międzywydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2.   Bibliotekę tworzą zbiory biblioteczne Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, Wydziału Biologii UJ oraz Wydziału Geografii i Geologii UJ.

§ 2

Biblioteka działa w ramach jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 1. Zadania Biblioteki Nauk Przyrodniczych

§ 3

Do zadań Biblioteki należy:

1)   gromadzenie i opracowywanie krajowego i zagranicznego piśmiennictwa publikowanego zarówno na nośnikach tradycyjnych jak i elektronicznych oraz ich właściwe zabezpieczanie i przechowywanie;

2)   udostępnianie posiadanych zasobów bibliotecznych poprzez wypożyczenia na miejscu, na zewnątrz oraz międzybiblioteczne, zgodnie z zasadami stanowiącymi załącznik do niniejszego Regulaminu;

3)   działalność informacyjna poprzez zapewnienie dostępu do światowych zasobów informacji, katalogów online, baz danych oraz elektronicznych wersji czasopism;

4)   zapewnienie warunków do studiów i badań w Bibliotece (wolny dostęp do półek, pokój pracy cichej, bezprzewodowy Internet);

5)   dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się nowych możliwości technologicznych;

6)   prowadzenie szkoleń i praktyk specjalistycznych dla studentów dotyczących działalności biblioteczno-informacyjnej;

7)   współpraca z bibliotekami oraz innymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą w zakresie wymiany publikacji naukowych, druków zbędnych;

8)   doskonalenie dotychczasowych i wdrażanie nowych metod i form pracy bibliotekarskiej, udział pracowników w konferencjach i szkoleniach;

9)   kreowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki w środowisku akademickim poprzez organizację wystaw, udostępnianie zasobów bibliotecznych na wystawy krajowe, popularyzację literatury naukowej;

10) podejmowanie innych zadań wynikających z potrzeb środowiska akademickiego Uczelni oraz z uczestnictwa w krajowej sieci bibliotecznej.

III. Struktura organizacyjna

§ 4

Organami Biblioteki są:

1)   Rada Biblioteki;

2)   Kierownik Biblioteki.

§ 5

 1. W skład Rady Biblioteki wchodzi dwóch przedstawicieli Wydziału Biologii UJ oraz po jednym przedstawicielu Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ oraz Wydziału Geografii i Geologii UJ, powoływanych przez Rektora UJ spośród kandydatów wskazanych przez Dziekanów tych wydziałów.
 2. Kadencja Rady Biblioteki trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 października, a kończy się 30 września ostatniego roku kadencji władz Uniwersytetu.
 3. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenie może być zwołane również w każdym czasie na wniosek członka Rady.

§ 6

Do zadań Rady należy nadzór nad działalnością Biblioteki, a w szczególności:

 1. ustalanie polityki gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów Biblioteki;
 2. uchwalanie rocznego planu budżetu Biblioteki;
 3. przyjmowanie sprawozdania finansowego kierownika Biblioteki;
 4. zatwierdzanie wydatków inwestycyjnych nie ujętych w planie budżetowym;
 5. opiniowanie planów rozwoju i finansowania Biblioteki;
 6. opiniowanie decyzji personalnych.

§ 7

 1. Kierownika Biblioteki powołuje i odwołuje Rektor UJ na wspólny wniosek Dziekana Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, Dziekana Wydziału Biologii UJ oraz Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ.
 2. Kadencja Kierownika Biblioteki trwa 4 lata. Przepis § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 3. Kierownik Biblioteki jest bezpośrednim przełożonym pracowników Biblioteki. Do obowiązków kierownika należy w szczególności:
 1. realizowanie polityki gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów;
 2. przygotowanie projektu rocznego planu budżetu, uchwalanego następnie przez Radę;
 3. podejmowanie decyzji finansowych w ramach uchwalonego budżetu;
 4. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej Biblioteki;
 5. inicjowanie nowych kierunków działania zgodnie z tendencjami we współczesnym bibliotekarstwie;
 6. ustalanie zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Biblioteki;
 7. ocena pracowników i składanie wniosków w sprawach personalnych;
 8. dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Biblioteki;
 9. przedkładanie wniosków w sprawach osobowych i wyposażenia Biblioteki;
 10. sprawowanie opieki nad pomieszczeniami i powierzonym mieniem;
 11. reprezentowanie Biblioteki wobec władz Uczelni oraz instytucji zewnętrznych

IV. Finansowanie działalności

§ 8

 1. Biblioteka Nauk Przyrodniczych jest jednostką międzywydziałową finansowaną ze środków Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, Wydziału Biologii UJ oraz Wydziału Geografii i Geologii UJ.
 2. Biblioteka może pozyskiwać środki na swoją działalność również z innych źródeł.
 3. Biblioteka działa na podstawie rocznego planu budżetu Biblioteki uchwalanego przez Radę Biblioteki.

V. Zasady funkcjonowania

§ 9

 1. Biblioteka Nauk Przyrodniczych otwarta jest dla użytkowników od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 20.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 15.00.
 2. W okresie przerwy wakacyjnej czas pracy Biblioteki ustalany jest przez kierownika Biblioteki i podawany do wiadomości użytkowników.
 3. W uzasadnionych przypadkach kierownik Biblioteki może zawiesić czasowo udostępnianie zbiorów w całej Bibliotece lub zmienić godziny otwarcia.

 

§ 10

Regulamin wchodzi w życie po jego zaopiniowaniu przez Radę Biblioteczną i uchwaleniu przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Załącznik do Regulaminu Biblioteki Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego

ZASADY

UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

W BIBLIOTECE NAUK PRZYRODNICZYCH

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Biblioteka udostępnia zbiory:

 1. na miejscu, w czytelniach;
 2. przez wypożyczanie miejscowe dla osób, bibliotek i instytucji naukowych Krakowa;
 3. przez wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe dla bibliotek i instytucji naukowych w Polsce;
 4. przez wykonywanie kserokopii i skanów na zamówienia nauczycieli akademickich i zamiejscowe zamówienia międzybiblioteczne;
 5. przez dostęp za pośrednictwem Internetu do elektronicznych wersji czasopism oraz elektronicznych baz danych zakupionych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

§ 2

 1. Korzystający ze zbiorów Biblioteki są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i przestrzegania jego postanowień.
 2. Czytelnik w istotny sposób naruszający przepisy niniejszego regulaminu może być pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Czytelnik ma prawo wnieść odwołanie od tej decyzji do kierownika Biblioteki. Pozbawienie prawa do korzystania z Biblioteki może nastąpić również na uzasadniony wniosek innej biblioteki.

II. Korzystanie na miejscu i przepisy porządkowe

§ 3

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki na miejscu mają osoby pełnoletnie, po okazaniu ważnego dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), a w szczególności:

 1. pracownicy (w tym pracownicy emerytowani), doktoranci i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 2. pracownicy, doktoranci i studenci innych uczelni oraz instytucji naukowych Krakowa;
 3. inne osoby za zgodą kierownika Biblioteki lub upoważnionego pracownika Biblioteki.

§ 4

W czytelniach udostępnia się księgozbiory podręczne i inne materiały biblioteczne, w tym sprowadzone z magazynu lub archiwum oraz w trybie wypożyczania międzybibliotecznego zamiejscowego i materiały dostępne on-line.

§ 5

Zbiory szczególnie chronione udostępnia się wyłącznie na miejscu, za zgodą upoważnionego pracownika Biblioteki.

§ 6

W czytelniach obowiązuje wolny dostęp do półek. Czytelnicy zobowiązani są do odkładania materiałów wyjętych z półek na wyznaczone miejsca.

§ 7

W celu zamawiania do czytelni dzieł z magazynu lub archiwum należy złożyć pisemne zamówienie u dyżurnego bibliotekarza. Zamówienia realizowane są w następnym dniu roboczym.

 

§ 8

 1. Materiały udostępniane w czytelniach mogą być kopiowane wyłącznie na terenie Biblioteki. Fotografowanie własnym aparatem cyfrowym (bez użycia lampy błyskowej) dopuszcza się jedynie na miejscu, za zgodą dyżurnego bibliotekarza, z zachowaniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. W szczególnych przypadkach zgodę na kopiowanie poza obrębem Biblioteki wydaje kierownik Biblioteki lub upoważniony pracownik, z zachowaniem przepisów, o których mowa w ust. 1.
 3. Biblioteka pobiera opłatę za niektóre usługi reprograficzne. Wysokość opłat ustalana jest przez kierownika Biblioteki i podawana do wiadomości na początku każdego roku akademickiego.
 4. Materiały własne wnoszone na teren Biblioteki należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi. Dyżurny bibliotekarz ma prawo żądać ich okazania.
 5. Korzystający z Biblioteki mają obowiązek pozostawić w szatni lub skrytkach depozytowych wierzchnią odzież, plecaki, torby itp.
 6. Kierownik Biblioteki lub osoby upoważnione mogą odmówić prawa do przebywania na terenie pomieszczeń Biblioteki i korzystania ze zbiorów osobom zagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu oraz naruszającym dobre obyczaje.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo zbiorów oraz komfort pracy czytelników w pomieszczeniach Biblioteki zabrania się spożywania posiłków, napojów, korzystania z telefonów komórkowych.

§ 9

 1. Komputery znajdujące się w czytelniach przeznaczone są wyłącznie do przeszukiwania katalogów, wyszukiwania informacji naukowej w oparciu o bazy danych, czasopisma elektroniczne i zasoby Internetu.
 2. Pierwszeństwo w korzystaniu ze stanowisk komputerowych wyposażonych w skaner mają czytelnicy skanujący materiały biblioteczne.
 3. Zabrania się dokonywania zmian w konfiguracji sprzętowej i programowej komputerów.
 4. Zabrania się wykorzystywania komputerów do działań naruszających przepisy prawne i ogólnie przyjęte normy etyczne. Naruszenie tych zasad powoduje natychmiastowe usunięcie użytkownika z pomieszczeń Biblioteki, zawieszenie w prawach czytelnika oraz sporządzenie zawiadomienia do władz Uczelni o stwierdzonym naruszeniu zasad określonych w niniejszym paragrafie.
 5. Dozwolone jest korzystanie przez użytkowników z własnych komputerów. Użytkownicy mogą korzystać w Bibliotece z Internetu bezprzewodowego.

III. Wypożyczanie miejscowe poza obręb Biblioteki

§ 10

 1. Prawo do wypożyczania miejscowego poza obręb Biblioteki nabywa się z chwilą założenia konta czytelniczego, uaktywnienia karty bibliotecznej oraz podpisania oświadczenia. Posiadają je:
 1. pracownicy (w tym pracownicy emerytowani), doktoranci i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 2. nauczyciele akademiccy uczelni publicznych i innych instytucji naukowych Krakowa, legitymujący się ważną kartą biblioteczną Biblioteki Jagiellońskiej (nie posiadającą wpisów i ograniczeń depozytowych).

W innych przypadkach o wypożyczeniu decyduje kierownik Biblioteki.

 1. Wypożyczenia można dokonać tylko osobiście.
 2. Wypożyczenia i zwroty są rejestrowane wyłącznie w systemie komputerowym. W sprawach spornych zapis komputerowy posiada walor rewersu.

§ 11

Poza Bibliotekę nie wypożycza się:

 1. zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i kosztownych;
 2. egzemplarzy archiwalnych i archiwizowanych;
 3. dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych, samoistnych publikacji do 15 stron druku;
 4. druków ulotnych;
 5. dzieł wydanych w Polsce i druków w języku polskim wydanych za granicą do roku 1968 włącznie;
 6. dzieł obcych wydanych do roku 1950 włącznie;
 7. dzieł uszkodzonych, wymagających konserwacji;
 8. woluminów czasopism, które Biblioteka posiada w jednym egzemplarzu;
 9. dzieł wydanych w formacie większym od A3.

§ 12

Do wypożyczenia poza obręb Biblioteki uprawnia ważna:

 1. elektroniczna legitymacja studencka (ELS) wydana przez UJ (będąca jednocześnie kartą biblioteczną);
 2. karta biblioteczna Biblioteki Jagiellońskiej wystawiona dla osób wymienionych w § 10;
 3. karta biblioteczna Biblioteki Nauk Przyrodniczych UJ;
 4. karta biblioteczna innych bibliotek jednostek organizacyjnych UJ, udostępniających zbiory w systemie bibliotecznym obsługującym biblioteki UJ.

§ 13

Otrzymanie karty bibliotecznej Biblioteki Nauk Przyrodniczych UJ przez osoby uprawnione uwarunkowane jest przedstawieniem:

 1. dowodu osobistego lub paszportu;
 2. dokumentu poświadczającego status pracownika naukowego państwowej instytucji naukowej.

§ 14

Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom. Zagubienie karty należy niezwłocznie zgłosić w jednostce jej wystawienia celem uzyskania duplikatu. W jednostce wystawienia karty należy zgłaszać również zmiany adresu i innych danych osobowych zawartych w karcie bibliotecznej.

§ 15

 1. Studenckie konto czytelnicze ważne jest do końca danego roku akademickiego, a dla innych czytelników do końca roku kalendarzowego. Po upływie terminu ważności kont należy je każdorazowo odnowić.
 2. Studenci, w celu uzyskania zaliczenia roku akademickiego, zobowiązani są zwrócić wypożyczone książki najpóźniej do 30 września danego roku akademickiego. Potwierdzeniem uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki jest uzyskanie przez studenta wpisu w systemie USOS.
 3. Czytelnik, który w związku ze zmianą statusu utracił uprawnienie do korzystania z Wypożyczalni miejscowej jest zobowiązany do zwrotu wszystkich wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

§ 16

Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wypożyczone dzieła. Dzieł wypożyczonych poza Bibliotekę nie wolno przekazywać (nieformalnie pożyczać) innym osobom lub instytucjom.

§ 17

Limity i okresy wypożyczeń według statusu czytelnika:

 1. studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Biologii oraz Wydziału Geografii i Geologii – 8 książek na okres do 1 miesiąca z możliwością wielokrotnej prolongaty;
 2. studenci innych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego – 4 książki na okres do 1 miesiąca z możliwością wielokrotnej prolongaty;
 3. nauczyciele akademiccy, doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Biologii oraz Wydziału Geografii i Geologii – 20 książek na okres do 1 roku z możliwością wielokrotnej prolongaty;
 4. nauczyciele akademiccy, doktoranci innych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego – 4 książki na okres do 3 miesięcy z możliwością wielokrotnej prolongaty;
 5. pracownicy naukowi, nauczyciele akademiccy innych państwowych uczelni i instytucji naukowych Krakowa – 2 książki na okres do 1 miesiąca bez możliwości prolongaty;
 6. pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Biologii oraz Wydziału Geografii i Geologii niebędący pracownikami naukowymi – 10 książek na okres do 3 miesięcy z możliwością wielokrotnej prolongaty;
 7. pracownicy innych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego niebędący nauczycielami akademickimi – 2 książki na okres do 1 miesiąca bez możliwości prolongaty.

§ 18

Czytelnik posiadający prawo do prolongaty może dokonać jej osobiście lub samodzielnie przez Internet.

 

§ 19

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika Biblioteki lub osób upoważnionych, można wypożyczyć większą liczbę dzieł na indywidualnie ustalony czas.

§ 20

 1. Biblioteka pobiera od czytelników, niezależnie od ich statusu, opłatę za opóźnienie zwrotu lub prolongaty wypożyczonego dzieła. Wysokość opłaty naliczana jest automatycznie przez komputerowy moduł wypożyczeń systemu bibliotecznego obsługującego biblioteki UJ.
 2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika Biblioteki, istnieje możliwość rozłożenia kwoty opłaty na raty.

§ 21

Biblioteka może z ważnych powodów zażądać zwrotu dzieł przed upływem terminu wypożyczenia.

§ 22

 1. W razie zagubienia dzieła czytelnik jest zobowiązany zwrócić identyczny egzemplarz lub dokonać wpłaty w wysokości pięciokrotności antykwarycznej wartości zagubionego dzieła, ustalonej przez kierownika Biblioteki lub zakupić tytuł wskazany, o wartości nie mniejszej niż 50 zł.
 2. W razie zniszczenia dzieła czytelnik jest zobowiązany zwrócić koszty oprawy lub konserwacji.
 3. Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością Biblioteki.

§ 23

Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studenci, którzy kończą studia lub z innych przyczyn tracą status studenta będący czytelnikami Biblioteki, powinni uzyskać potwierdzenie uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki.

IV. Wypożyczenia międzybiblioteczne zamiejscowe

§ 24

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory oraz zbiory sprowadzone z innych bibliotek w trybie wypożyczania międzybibliotecznego zamiejscowego.
 2. Z wypożyczeń międzybibliotecznych mogą korzystać wyłącznie pracownicy Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, Wydziału Biologii UJ oraz Wydziału Geografii i Geologii UJ.
 3. Biblioteka sprowadza materiały z bibliotek innych niż krakowskie i udostępnia je wyłącznie na miejscu.
 4. Biblioteka każdorazowo zastrzega sobie prawo decyzji co do rodzaju i liczby wypożyczeń międzybibliotecznych.
 5. Biblioteka wypożycza książki na okres jednego miesiąca (nie licząc czasu potrzebnego na przesyłkę). Dopuszcza się możliwość prolongaty wypożyczonych dzieł.
 6. Wypożyczenie międzybiblioteczne odbywa się na prawach wzajemności.
 7. Biblioteka wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za sprowadzone materiały biblioteczne i udostępnia je tylko na miejscu.

 

 

 

V. Postanowienia końcowe

§ 25

Wnioski i skargi dotyczące działalności Biblioteki, a w szczególności dotyczące korzystania ze zbiorów bibliotecznych rozpatruje kierownik Biblioteki.

 

§ 26

Tworzenie kopii elektronicznych i papierowych podlega ograniczeniom w zakresie wynikającym z przepisów o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych.

 

§ 27

(uchylony)

§ 28

Pracownicy Biblioteki zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych  obowiązujących w Unii Europejskiej oraz w Polsce, a także wewnętrznych aktów prawnych UJ w tym zakresie, a w szczególności nie ujawniania danych osobowych użytkowników korzystających ze zbiorów Biblioteki oraz danych zarejestrowanych w bazie zintegrowanego systemu bibliotecznego obsługującego biblioteki UJ.