O Bibliotece

Biblioteka Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego (BNP UJ), będąca wspólną biblioteką Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Instytutu Nauk o Środowisku oraz Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii została powołana zarządzeniem Rektora UJ 15 lipca 2004 r. W roku 2009 do Biblioteki włączono księgozbiór Instytutu Zoologii. Uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 września 2014 r. z dniem 1 października 2014 r. Biblioteka Nauk Przyrodniczych stała się międzywydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gromadzenie literatury geograficznej służącej zarówno celom naukowym, jak i dydaktycznym rozpoczęto wraz z powołaniem Katedry Geografii w 1849 r. W roku 1880 założono pierwsze księgi inwentarzowe dla zakupów bibliotecznych i pomocy naukowych (np. cyrkli, planimetrów, krokomierzy itp.). Intensywny przyrost zbiorów bibliotecznych przypadał na lata międzywojenne, po pozyskaniu lokum w budynku przy ul. Grodzkiej 64 i na okres powojenny po reaktywowaniu Instytutu Geograficznego. Zgromadzony księgozbiór zawiera różnorodną kolekcję literatury z geografii i nauk pokrewnych.

Księgozbiór Instytutu Zoologii tworzą książki i czasopisma gromadzone od roku 1850 w Katedrze Zoologii i Anatomii Porównawczej z siedzibą przy ul. św. Anny 6,  a następnie w budynku Collegium Zoologicum przy ul. Ingardena 6. Pierwsza posiadana księga inwentarzowa pochodzi z roku 1923. W skład bogatej kolekcji fachowej literatury, która w 2009 roku została włączona do zbiorów Biblioteki Nauk Przyrodniczych, wchodzą wydawnictwa z zakresu zoologii  jak i dziedzin pokrewnych: ewolucjonizmu, genetyki, fizjologii zwierząt, neurobiologii, anatomii porównawczej oraz wyjątkowy zbiór wydawnictw o tematyce antropologicznej.

Księgozbiór Instytutu Nauk o Środowisku został utworzony w roku 2004 poprzez wydzielenie części publikacji z księgozbioru Instytutu Zoologii. Znajdują się w nim książki i czasopisma o tematyce biologicznej i ekologicznej. 

Księgozbiór Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii był gromadzony od lat 60-tych XX wieku, początkowo w Katedrze Fizjologii Roślin i Katedrze Biochemii i Biofizyki, a następnie, od 1985 r. w Bibliotece Instytutu Biologii Molekularnej im. Jana Zurzyckiego, zanim został włączony do BNP. Dominuje w nim anglojęzyczna, wysoce specjalistyczna literatura naukowa.

Obecnie, księgozbiór Biblioteki Nauk Przyrodniczych posiada wielodziedzinową kolekcję książek i czasopism z zakresu biotechnologii, geografii, zoologii, biologii, ochrony środowiska oraz nauk pokrewnych. Liczy on około 119 tysięcy woluminów druków zwartych, z których część funkcjonuje jako zbiory podręczne oraz dydaktyczne bibliotek zakładowych. W Bibliotece jest dostępnych ponad 1800 tytułów wydawnictw ciągłych polskich i zagranicznych, z czego ponad 800 tytułów znajduje się  w wolnym dostępie w Czytelni Czasopism. 55 tytułów czasopism Biblioteka pozyskuje w ramach prenumeraty, a ponad 130 tytułów (głównie z dziedziny nauk o Ziemi) otrzymuje w drodze wymiany z wiodącymi ośrodkami uniwersyteckimi w kraju i za granicą. Ponadto, w Bibliotece w ramach czasowego depozytu Biblioteki Jagiellońskiej dostępne są wybrane czasopisma zagraniczne z zakresu biotechnologii. Rocznie do Biblioteki Nauk Przyrodniczych wpływa około 1200 nowych woluminów książek i czasopism.

 

Biblioteka oferuje dostęp do rozpraw doktorskich obronionych na naszej Uczelni na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (najstarsza z roku 1963) oraz na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi (bez Instytutu Geologii) od roku 2010. Od tego roku rozprawy doktorskie obu wydziałów są dostępne w Bibliotece w formie elektronicznej (CD-rom).

 

Biblioteka Nauk Przyrodniczych współpracuje i prowadzi wymianę publikacji z wieloma polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

 

W 2014 roku Biblioteka  przystąpiła do współpracy z Biblioteką Jagiellońską przy tworzeniu cyfrowych kopii cennych i unikatowych dokumentów ze zbiorów BNP. Publikacje są udostępniane na platformie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej.

Od roku 2015 pracownicy Biblioteki biorą czynny udział w tworzeniu Bibliografii Publikacji Pracowników Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.

Pomieszczenia biblioteczne usytuowane są na dwóch poziomach i zajmują powierzchnię ponad 1600 m2, na których przygotowano 145 miejsc dla czytelników, 40 stanowisk komputerowych z łączem internetowym oraz 10 stanowisk z możliwością podłączenia własnego sprzętu komputerowego, dwa skanery, kserograf a także pokój pracy cichej. Na dolnym poziomie znajduje się Wypożyczalnia oraz Lectorium, na górnym – Czytelnia Czasopism.  Na terenie całej Biblioteki jest wolny dostęp do półek. Księgozbiór jest zabezpieczony i chroniony elektronicznie.

 

Na terenie Biblioteki działa bezprzewodowa sieć internetowa.

Do Biblioteki zapisanych jest ponad 2300 czytelników, którym rocznie wypożycza się ponad 11 tys. woluminów. W ciągu roku notuje się ponad 50 tys. odwiedzin.

Przy Bibliotece funkcjonują wydzielone Zbiory Kartograficzne.

 

Zasady korzystania z Biblioteki Nauk Przyrodniczych UJ

 

 • Korzystający z Biblioteki mają obowiązek pozostawić w szatni lub skrytkach depozytowych wierzchnią odzież, torebki, plecaki, torby na laptopy itp.
 • W pomieszczeniach Biblioteki zabrania się spożywania posiłków, picia napojów, korzystania z telefonów komórkowych.
 • Czytelnik zgłasza bibliotekarzowi wnoszone książki oraz materiały własne.
 • W Bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
 • Obowiązuje zakaz wynoszenia materiałów bibliotecznych (książki, czasopisma) poza Bibliotekę.
 • Materiały udostępniane w czytelniach mogą być kopiowane wyłącznie na terenie Biblioteki, z zachowaniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Użytkownicy mogą korzystać w Bibliotece z własnych komputerów, Internetu bezprzewodowego oraz przewodowego (na wyznaczonych stanowiskach).
 • Korzystanie ze zbiorów Biblioteki i skanerów jest bezpłatne.

Zapisy

 • Zapisu do Biblioteki oraz aktualizacji konta dokonuje się osobiście w Wypożyczalni Biblioteki.
 • Elektroniczna legitymacja studencka (ELS) pełni rolę karty bibliotecznej.
 • W celu założenia lub aktualizacji konta należy przedłożyć ważną legitymację studencką (ELS) lub kartę biblioteczną, a w przypadku obcokrajowców dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
 • Szczegółowe zasady zapisu określone są w Regulaminie

Wypożyczenia

 • Książki można wypożyczyć tylko osobiście po okazaniu ważnej karty bibliotecznej.
 • Studenckie konto czytelnicze jest ważne do końca roku akademickiego, dla innych czytelników do końca roku kalendarzowego. Każdego roku należy przedłużyć jego ważność.
 • Prawo do wypożyczania zbiorów mają studenci, doktoranci i pracownicy UJ oraz pracownicy naukowi innych krakowskich uczelni państwowych i instytucji naukowych.
 • Limit i czas wypożyczeń oraz prolongat zależy od typu czytelnika i jest szczegółowo określony w Regulaminie.
 • Czytelnik może samodzielnie sprawdzić stan swojego konta po zalogowaniu się na swoje konto czytelnicze.
 • Szczegółowe zasady wypożyczeń określone są w Regulaminie.

Zwroty

 • Za przetrzymanie wypożyczonych książek i czasopism pobierana jest opłata w wysokości 0,20 zł za każdy dzień, od każdego przetrzymanego egzemplarza. Opłaty naliczane są automatycznie przez system rejestracji wypożyczeń.
 • Opłatę należy uregulować gotówką.
 • Studenci są zobowiązani zwrócić wypożyczone książki i zamknąć konto do 30 września każdego roku kalendarzowego, aby otrzymać wpis do systemu USOS potwierdzający uregulowanie zobowiązań wobec Biblioteki.

Prolongata

 • Czytelnik może dokonać samodzielnej prolongaty wypożyczonych książek po zalogowaniu się na swoje konto czytelnicze pod warunkiem, że nie upłynął termin zwrotu książek, a konto czytelnicze jest ważne.
 • Zaległości w którejkolwiek z bibliotek UJ należących do systemu bibliotecznego Virtua powodują automatyczną blokadę możliwości samodzielnej prolongaty książek.
 • Książki można prolongować również w Wypożyczalni Biblioteki po okazaniu karty bibliotecznej   lub wypożyczonych egzemplarzy.

 

Szczegółowe zasady korzystania z Biblioteki Nauk Przyrodniczych UJ określone są w Regulaminie.

 

RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych
i monitoringu wizyjnym

25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


 2. INFORMACJA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W SPRAWIE MONITORINGU WIZYJNEGO